Korupcijos prevencija

  • Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą mokykloje - Daiva Latožienė, istorijos mokytoja metodininkė.
  • Susidūrus su korupcijos apraiškomis Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje, kreiptis el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas.

PATVIRTINTA
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2016-12-30 įsakymo Nr. V1-V-127
1 punktu

PALANGOS VLADO JURGUČIO PAGRINDINĖS MOKYKLA
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017–2019 METAMS

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos 2017–2019 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo galimybes, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje.

2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:

2.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;

2.2. korupcijos prevencija– korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

6. Programos tikslai:
6.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą;
6.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti mokykloje ir jas šalinti;
6.3. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje.
7. Programos uždaviniai:
7.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
7.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei;
7.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje, supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis;
7.4. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;
7.5. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją;
7.6. ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, vertybines nuostatas (pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, atsakomybė už veiksmus ir poelgius);
7.7. sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos klausimais.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 8. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
8.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
8.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
8.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą.

IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

9. Siekiami rezultatai:
9.1. didinti nepakantumą korupcijai;
9.2. gerinti korupcijos prevencijos organizavimą mokykloje;
9.3. didinti visuomenės pasitikėjimą mokykla;
10. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
10.1. parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų Programos priemonių skaičiaus pokytis;
10.2. įvykdytų programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius;
10.3. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;
10.4. asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis;
10.5. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis;
10.6. organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius.
11. Kiekviena Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

IV. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

12. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
13. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
14. Už Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę atsakingas mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo už korupcijos prevenciją.
15. Mokyklos prevencijos programą tvirtina mokyklos direktorius.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Ši programa įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.
17. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.
18. Už Programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.
19. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje.

PATVIRTINTA
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2016-12-30 įsakymo Nr. V1-V-127
2 punktu

 

PALANGOS VLADO JURGUČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2017–2019 METAMS

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Vykdymo laikas

Laukiami rezultatai

1

2

3

4

5

1.

Organizuoti susitikimus su STT darbuotojais, vykdančiais korupcijos prevenciją

D. Latožienė

Kiekvienais metais

Darbuotojai ir mokiniai įgis daugiau žinių apie korupcijos žalą valstybei ir visuomenei

2.

Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos ir kontrolės, antikorupcinio ugdymo programos integravimo į mokomuosius dalykus ir klasės valandėles klausimais

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

 

Pagal poreikį

2017–2019 m.

Pagerės žinių kokybė apie korupcijos prevenciją

3.

Organizuoti Tarptautinės antikorupcijos dienos renginius mokykloje

D. Latožienė

2014–2016 m. m. gruodžio mėn.

Susiformuos antikorupcinės nuostatos, nepakanti korupcijos augimui pilietinė

pozicija

4.

Antikorupcinio švietimo temas integruoti į pilietinio ugdymo, istorijos, etikos mokomuosius dalykus ir klasių auklėtojų veiklą, neformalųjį ugdymą

Kiekvienais metais iki rugsėjo 10 d.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Ugdomos antikorupcinės nuostatos

5.

Kontroliuoti ar laiku pateikiamos privačių interesų deklaracijos

Kiekvienais metais II ketvirtį

Direktorius

Kontroliuojami privatūs interesai

6.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones. Sistemingai atnaujinti galiojančias taisykles ir tvarkas

Kiekvienais metais III ketvirtį

Direktorius

Apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei teisinės atsakomybės priemonės darbuotojų pareigybėse

7.

Mokyklos bendruomenės informavimas apie mokyklos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą.

Kiekvienais metais

Direktorius

Informuojami mokyklos bendruomenės nariai apie mokyklos veiklą

8.

Esant būtinybei  papildyti Mokyklos korupcijos prevencijos programą.

Kiekvienais metais

Atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę mokykloje

Veiksminga korupcijos prevencijos programa

9.

Teisės aktų nustatyta tvarka interneto svetainėje skelbti informaciją apie numatomus, vykdomus viešuosius pirkimus ir jų rezultatus

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Nuolat

Užtikrintas viešųjų pirkimų skaidrumas; visuomenė informuota apie planuojamus ir įvykdytus pirkimus

!Informacija atnaujinta: 2018 Spa 01, 11:01:20
Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:
Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt
1 pamoka
8:00-8:45
10
min
2 pamoka
8:55-9:40
15
min
3 pamoka
9:55-10:40
20
min
4 pamoka
11:00-11:45
20
min
5 pamoka
12:05-12:50
15
min
6 pamoka
13:05-13:50
10
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>