Pedagoginiai darbuotojai


Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos mokytojai

Darbuotojų el. pašto adreso sudarymo tvarka

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių, o jas pakeičiant lotyniškomis: vardas.pavarde@jurguciomokykla.lt, tokiu atvėju mokytojo pašto adresas yra osvaldas.valiukas@jurguciomokykla.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma pavardė.
 

2017-2018 M. M. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Kada, kokią aukštąją mokyklą baigė, suteikta profesinė kvalifikacija (specialybė)

Kvalifikacinė kategorija

 

 1.  

Anužienė Aurelija

Aukštasis

1989 m. baigė Šiaulių K. Preikšo Pedagoginį institutą, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

1997 m. Klaipėdos universitetas kvalifikacijos kėlimo institutas, pradinio mokymo pedagogikos perkvalifikavimo studijų programa, pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

 1.  

Bacienė Rasa

Aukštasis

1989 m. Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko Universitetas, romanų-germanų kalbų ir literatūros specialybė, suteikta filologo ir anglų kalbos dėstytojo kvalifikacija.

2015 m. Klaipėdos Universitetas Tęstinių studijų institutas, suteikta teisė dirbti pagal pradinio ugdymo programą.

Anglų kalbos mokytojo metodininko

 1.  

Bendikienė Elena

Aukštasis

1980 m. baigė Šiaulių K. Preikšo Pedagoginį institutą, ikimokyklinio auklėjimo metodikos ir auklėtojos kvalifikacija.

1996 m. Klaipėdos universitetas kvalifikacijos kėlimo institutas, pradinio ugdymo specialybė, suteikta teisė dirbti pradžios mokyklos mokytoja.

1997 m. Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija.

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

 1.  

Benetienė Laimutė

 

Aukštasis

1982 m. Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko Universitetas, matematikos dėstytojo kvalifikacija.

Matematikos mokytojo metodininko;

II vadybos kvalifikacinė

kategorija

 1.  

Beržanskienė Diana

Aukštasis

1985 m. Vilniaus tautų draugystės ordino konservatorija, suteikta muzikos mokytojo-choro dirigento kvalifikacija.

2015 m. Klaipėdos Universitetas Tęstinių studijų institutas, suteikta teisė dirbti pagal pradinio ugdymo programą.

Muzikos mokytojo eksperto

 1.  

Bončkus Juozas

Aukštasis

1977 m. Šiaulių K. Preikšo Pedagoginis Institutas, suteikta piešimo, braižybos ir darbų mokytojo kvalifikacija

Technologijų mokytojo metodininko

 1.  

Čėsnienė Jolanta

Aukštasis

1993 m. Vilniaus pedagoginis institutas, chemijos ir taikomųjų darbų spec., suteikta vidurinės mokyklos chemijos ir taikomųjų darbų mokytojos kvalifikacija.

1994 m. Vilniaus Pedagoginis Universitetas ir gamtos mokslų fakultetas, baigė taikomųjų darbų studijų kursą ir suteiktas socialinių mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

2007 m. Lietuvos Junior Achievement suteikta teisė dėstyti ekonomiką ir verslą.

Technologijų, chemijos vyresniojo

mokytojo

 1.  

Donėlė Jelena

Aukštasis

2012 m. Klaipėdos universitetas, baigė edukologijos studijų krypties vaikystės pedagogikos studijų programą ir įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei auklėtojo profesinę kvalifikaciją

Auklėtoja

 1.  

Dumčienė Loreta

Aukštasis

1988 m. Šiaulių pedagoginis institutas, pradinio ugdymo pedagogika, suteikta pradinių klasių mokytojos kvalifikacija.

2011 m. Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultetas, baigė viešojo administravimo studijų (specializacija – viešoji vadyba) programą ir įgijo viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį

Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo

III-oji vadybos kvalifikacinė kategorija

 1.  

Galdikienė Janina

Aukštasis

1977 m. Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas, suteikta vidurinės mokyklos chemijos ir darbų mokytojo kvalifikacija.

Technologijų mokytojo metodininko

 1.  

Gikarienė Birutė

 

Aukštasis

1992 m. Vilniaus aukštesnioji Kultūros mokykla, suteikta saviveiklinio šokių kolektyvo vadovo kvalifikacija.

2008 m. Klaipėdos universiteto pagrindinių universitetinių vaikystės pedagogikos studijų programą ir suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.

2015 m. Klaipėdos Universitetas Tęstinių studijų institutas, suteikta teisė dirbti pagal pradinio ugdymo programą.

Neformaliojo švietimo (šokių) mokytojo eksperto

 

 

 1.  

Grikštaitė Ramunė

Aukštasis

2003 m. Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos dailės, darbų pedagogikos kursas, suteikta pagrindinės mokyklos dailės ir darbų mokytojo kvalifikacija.

2007 m. Vilniaus dailės akademijos dizaino (baldų dizaino ir restauravimo) bakalauro studijų programa, suteiktas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2009 m. Šiaulių universitete baigė dailės (specializacija- grafika) studijų programą, suteiktas dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.

2015 m. Klaipėdos Universitetas Tęstinių studijų institutas, suteikta teisė dirbti pagal pradinio ugdymo programą.

Dailės vyresnioji mokytoja

 1.  

Gritėnaitė Aurelija

Aukštasis

1987 m. Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis  pedagoginis instituto, anglų kalbos spec., suteikta vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojo kvalifikacija.

Anglų kalbos mokytojo metodininko

 1.  

Jančienė Danguolė

Aukštasis

1987 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, suteikta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

 1.  

Jurkaitienė Loreta

Aukštasis

1986 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursas ir suteikta pradinių klasių mokytojos kvalifikacija.

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

 1.  

Kalninienė Vilma

Aukštasis

1989 m. Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko Universitetas, suteikta psichologo, psichologijos dėstytojos kvalifikacija.

Psichologo veiklos atitikties III kvalifikacinė kategorija

 1.  

Kiesienė Aurelija

Aukštasis

1982 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas,

suteikta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija.

Lietuvių kalbos mokytojo

metodininko

 1.  

Kokorevič Oksana

Aukštasis

2004 m., Vilniaus universitetas, suteiktas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

2012 m. Klaipėdos universitetas, suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija

Mokytojo

 1.  

Kontrimaitė  Rima

Aukštasis

1992 m. Šiaulių pedagoginis institutas, suteikta pradinių klasių mokytojos kvalifikacija.

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

 1.  

Kulienė Loreta

Aukštasis

1988 m. LTSR Valstybinis Tautų draugystės ordino konservatorija Klaipėdos fakultetas, suteikta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, užklasinio darbo (teatro meno) metodininko kvalifikacija.

Lietuvių kalbos mokytojo metodininko

 1.  

Kunickienė Lina

Aukštasis

2002 m. Klaipėdos Universitetas, suteikta socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis, socialinio darbuotojo profesinė  kvalifikacija.

Pagalbos mokiniui specialisto metodininko

 1.  

Latožienė Daiva

Aukštasis

1993 m. Vilniaus pedagoginis institutas, suteikta vidurinės mokyklos istorijos ir politologijos mokytojo kvalifikacija.

Istorijos mokytojo metodininko

 1.  

Litvinienė Rūta

Aukštasis

1987 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, suteikta ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.

Mokytojo

 1.  

Lukauskienė Erika

Aukštasis

1994 m. Klaipėdos universitetas, suteikta ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo, muzikos vadovo kvalifikacija.

1999 m. Klaipėdos universitetas, pradinio mokymo pedagogikos perkvalifikavimo studijų programa, suteiktas edukologijos bakalauro laipsnis ir pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

 1.  

Mizulaitė Regina

Aukštasis

1979 m. Vilniaus Inžinerinis statybos institutas, suteikta architekto kvalifikacija.

2005 m. Klaipėdos tęstinių studijų institutas, baigė antrosios pakopos specialiąsias profesines studijas pagal edukologijos studijų krypties dalyko didaktikos studijų programą ir jai suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija.

Mokytojo

 1.  

Moždžer Tatjana

Aukštasis

1987 m. Irkutsko vardo Ho Ši Mina Užsienio kalbų pedagoginis institutas, suteikta anglų kalbos mokytojo kvalifikacija.

Valstybinės kalbos mokėjimo II kvalifikacinė kategorija

Anglų kalbos mokytojo eksperto

 1.  

Pakalniškis

Romualdas

Aukštasis

1979 m. Valstybinis Kūno kultūros institutas, pripažinta dėstytojo-trenerio kvalifikacija.

Kūno kultūros mokytojo

metodininko

 1.  

Paulikienė

Saulė

Aukštasis

1997 m. Šiaulių Pedagoginis institutas, fizikos ir matematikos studijų kursas, suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis, fizikos ir matematikos mokytojo kvalifikacija, suteikta teisė mokykloje dėstyti ekonomikos kurso dalykus.

Fizikos mokytojo metodininko,

matematikos vyresniojo mokytojo

 1.  

Petrošienė Birutė

Aukštasis

1987 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, baigė defektologijos (oligofrenopedagogikos su logopedija) specialybės kursą, pripažinta pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogės kvalifikacija.

Pagalbos mokiniui specialisto metodininko

 1.  

Petrušonytė Edita

Aukštasis

1990 m. Šiaulių pedagoginis institutas, suteikta rusų kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija.

1994 m. Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, pripažinta teisė dėstyti vokiečių kalba vidurinėje mokykloje.

Rusų kalbos mokytojo metodininko, vokiečių kalbos mokytojo metodininko

 1.  

Podlinevas Artūras

Aukštasis

2001 m. Vilniaus pedagoginis Universitetas, įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, sporto bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.

Kūno kultūros mokytojo metodininko

 1.  

Pranienė Liudmila

Aukštasis

1981 m. Vilniaus valstybinis V. Kapsuko Universitetas, baigė geografijos specialybę, pripažinta geografo, dėstytojo kvalifikacija.

Geografijos mokytojo metodininko

 1.  

Pronckūnienė Alma

Aukštasis

1987 m. Lietuvos TSR Tautų draugystės ordino Valstybinė Konservatorija, baigė dramos teatro aktoriaus specialybę, pripažinta dramos teatro aktoriaus kvalifikacija.

2002 m. Klaipėdos universitetas, baigė magistratūros studijas pagal teatro krypties dramos režisūros studijų programą ir suteiktas teatro magistro kvalifikacinis laipsnis.

2005 m. Klaipėdos universitetas, baigė II pakopos specialiąsias profesines studijas pagal edukologijos studijų krypties dalyko didaktikos studijų programą ir suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija.

2015 m. Klaipėdos Universitetas Tęstinių studijų institutas, suteikta teisė dirbti pagal pradinio ugdymo programą.

Teatro vyresniojo mokytojo,

Vadovo – II vadybos kvalifikacinė kategorija

 1.  

Ruzgailienė Violeta

Aukštasis

1993 m. Šiaulių pedagoginis institutas, suteikta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija .

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

 1.  

Skališienė Nijolė

Aukštasis

1981 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, baigė pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursą ir suteikta pradinių klasių mokytojos kvalifikacija.

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

 1.  

Stankevičienė Tatjana

Aukštasis

1981 m. Leningrado KKI, suteikta kūno kultūros mokytojo kvalifikacija.

1993 m. Lietuvos Kūno Kultūros institutas, suteikta kūno kultūros dėstytojo kvalifikacija.

Kūno kultūros mokytojo metodininko

 1.  

Stonienė Loreta

Aukštasis

1989 m. Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universitetas, istorijos specialybė, suteikta istoriko, istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojo kvalifikacija.

Istorijos mokytojo metodininko

 1.  

Stričkaitė Alma

Aukštasis

1981 m. Vilniaus Valstybinis Pedagoginis institutas, suteikta vidurinės mokyklos biologijos ir chemijos mokytojo kvalifikacija.

Chemijos mokytojo metodininko

 1.  

Survilaitė Eglė

Aukštasis

2015 m. Klaipėdos universitetas, lietuvių filologijos ir režisūros studijų programa, lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

2017 m. Klaipėdos universitetas, suteikta pedagogo profesinė kvalifikacija

mokytoja

 1.  

Šalkauskienė Rima

Aukštasis

1992 m. Vilniaus Pedagoginis universitetas, suteikta vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija.

Lietuvių kalbos mokytojo metodininko,

Vadovo – II vadybinė kvalifikacinė kategorija

 1.  

Šalkauskis Egidijus

Aukštasis

2001 m. Vilniaus Pedagoginis universitetas, baigė pagrindines studijas, įgijo geografijos bakalauro laipsnį ir  geografijos mokytojo kvalifikaciją.

Geografijos mokytojo metodininko

 1.  

Šeirienė Emilija

Aukštasis

1979 m. Vilniaus valstybinis pedagoginis Institutas, matematikos specialybė, suteikta matematikos mokytojos kvalifikacija.

1998 m. Lietuvos Katechetikų centro aukštesnioji mokykla, suteikta tikybos ir etikos mokytojo kvalifikacija.

Tikybos vyresniojo mokytojo

 1.  

Šleinienė Ingrida

Aukštasis

1996 m. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, baigė magistro studijas, įgijo matematikos mokslų magistro laipsnį ir gimnazijos matematikos ir informatikos mokytojo kvalifikaciją.

2005 m. Mykolo Romerio Universitetas, baigė magistratūros studijų teisės ir valdymo programą ir suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.

Matematikos mokytojo metodininko, informacinių technologijų vyresniojo mokytojo

 1.  

Valiukas Osvaldas

Aukštasis

2006 m. Klaipėdos Universitetas, baigė pagrindinių universitetinių informatikos studijų programą ir suteiktas informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2007 m. Klaipėdos Universitetas, baigė edukologijos studijų krypties II pakopos specialiųjų profesinių studijų dalyko didaktikos programą ir įgijo mokytojo profesinę kvalifikaciją.

Informacinių technologijų mokytojo metodininko

 1.  

Viršilienė Nijolė

Aukštasis

1988 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas baigė ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybės kursą, suteikta ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.

1997 m. Klaipėdos universitetas, baigė studijas pagal pradinio mokymo pedagogikos perkvalifikavimo studijų programą ir suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija .

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

 1.  

Žilienė Elvyra

Aukštasis

1994 m. Vilniaus Pedagoginis universitetas, suteikta bendrojo lavinimo mokyklos biologijos mokytojo kvalifikacija.

Biologijos mokytojo metodininko

 2017-2018 M. M. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ NEPAGRINDINĖJE DARBOVIETĖJE, VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Kada, kokią aukštąją mokyklą baigė, suteikta profesinė kvalifikacija (specialybė)

Kvalifikacinė kategorija

 

1.

Benetis Algirdas

Aukštasis

1980 m. Vilniaus Valstybinis pedagoginis institutas, suteikta vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojas.

2003 m. Klaipėdos Universitete baigė magistrantūros studijas pagal švietimo vadybos studijų programą ir suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. 

Biologijos mokytojo metodininko

2.

Grikštaitė Aušra

Aukštasis

2007 m. Šiaulių universitete baigė papildomo ugdymo ir etikos studijų programą, ir suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.

2009 m. Šiaulių universitete baigė edukologijos (šaka- vaikų teisių apsaugos vadyba) studijų programą, ir suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Etikos mokytoja

3.

Juozapaitienė Gražina

Aukštasis

1982 m. Šiaulių K. Preikšo Pedagoginis  institutas, suteikta rusų kalbos ir literatūros mokytojos ir auklėjamojo darbo metodininkės kvalifikacija.

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

4.

Narbutienė Lina

Aukštasis

2002 m. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas, suteiktas religijos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2004 m. Klaipėdos universitetas, baigė antrosios pakopos specialiąsias profesines studijas pagal edukologijos studijų krypties dalyko didaktikos specializuotą anglų kalbos pradinėje mokykloje studijų programą ir jai suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija.

Anglų kalbos vyresniojo mokytojo,

tikybos vyresniojo mokytojo

5.

Petrauskienė

Danguolė

Aukštasis

1997 m. Klaipėdos universitetas Pedagogikos fakultetas, suteiktas vaikystės pedagogikos bakalauro laipsnis.

1999 m. Klaipėdos universitetas Pedagogikos fakultetas, baigė pradinio ugdymo pedagogikos studijų magistratūros programą.

2007 m. Šiaulių universitetas, suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.

Logopedo metodininko

6.

Skuodienė

Dalia

Aukštasis

1987 m. Šiaulių K. Preikšo Pedagoginis  institutas, defektologijos (oligofreno pedagogikos su logopedija), suteikta pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės, ikimokyklinių įstaigų oligofreno pedagogės  kvalifikacija.

Specialiojo pedagogo logopedo metodininko

7.

Vaičiūnienė

Živilė

Aukštasis

1998 m. Nijolės Skučienės kalbų ir verslo vadybos aukštesnioji mokykla, prancūzų kalbos kursas, suteikta prancūzų kalbos vertėjo kvalifikacija.

2004 m. baigė Klaipėdos universiteto pagrindines studijas pagal vaikystės pedagogikos studijų programa su papildoma prancūzų kalbos programa, suteiktas   edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.

Prancūzų kalbos mokytoja


!Informacija atnaujinta: 2018 Sau 29, 15:52:29
Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:
Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt
1 pamoka
8:00-8:45
10
min
2 pamoka
8:55-9:40
15
min
3 pamoka
9:55-10:40
20
min
4 pamoka
11:00-11:45
20
min
5 pamoka
12:05-12:50
15
min
6 pamoka
13:05-13:50
10
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>