Bendrosios naudojimosi biblioteka taisyklės

PATVIRTINTA
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu
2011 m. spalio 17 Nr. V1-V-28

PALANGOS VLADO JURGUČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
BENDROSIOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS

1. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos biblioteka (toliau – Biblioteka) yra pagrindinės mokyklos padalinys, teikiantis informacines paslaugas, užtikrinantis prieigą prie informacinių resursų bei kaupiantis spaudinių, elektroninių išteklių, vadovėlių ir kt. dokumentų fondą, padedantį įgyvendinti ugdymo(si) tikslus.
2. Bendrosios naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės nustato bendrąją naudojimosi bibliotekos fondais tvarką, skaitytojų aptarnavimo organizavimą ir tvarką, jų teises, pareigas bei atsakomybę.
3. Bibliotekos fondai yra mokyklos turtas, saugomas įstatymų numatyta tvarka.
4. Skaitytojai turi teisę nustatyta tvarka naudotis visais bibliotekoje saugomais spaudiniais ir  elektroniniais ištekliais nemokamai.
5. Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą.
6. Už bibliotekos turto pasisavinimą asmenys baudžiami pagal galiojančius įstatymus.

 II. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

7. Mokyklos bendruomenės nariai bei kiti asmenys, norėdami naudotis bibliotekos spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.
8. Registruodamiesi į biblioteką asmenys pateikia žinias, reikalingas skaitytojo formuliarui užpildyti.
9. Mokiniai registruojasi pagal mokyklos patvirtintą mokinių sąrašą.
10. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.
11. Bibliotekos lankytojas – kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti ar grąžinti spaudinį ar kitą dokumentą, gauti informaciją, aplankyti parodą, dalyvauti renginyje ir pan.).

12. Skaitytojų ir lankytojų apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai" (LST 1403:95).

III. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

13. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą. Juos grąžinus, skaitytojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkė.
14. Skaitytojai į namus gali gauti ne daugiau 2 spaudinių ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui.
15. Naujai gautų, didelę paklausą turinčių dokumentų naudojimosi laiką nustato pati biblioteka.
16. Vieninteliai spaudinių egzemplioriai, reti ir vertingi informaciniai leidiniai (žodynai, žinynai,
enciklopedijos, meno albumai ir kt.) į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje.
17. Spaudinių ir kitų dokumentų išduotis apskaitoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais bibliotekų duomenų apskaitos standartais.
18. Vadovėliai išduodami dalykų mokytojams pildant išdavimo-gražinimo lapus.

 IV. SKAITYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

19. Skaitytojai turi teisę:

19.1.  naudotis visais Bibliotekoje saugomais spaudiniais, elektroniniais ištekliais;
19.2. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius laikinam naudojimuisi į namus arba skaityklą;
19.3.  gauti informaciją apie Bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas;
19.4.  pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, faksu, elektroniniu paštu;
19.5. pareikšti savo nuomonę žodžiu arba raštu apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas;
19.6. lankytis Bibliotekos rengiamose parodose ir kituose renginiuose.

20. Skaitytojai privalo:

20.1. ateidami į biblioteką, paltus ir  striukes  palikti rūbinėje;
20.2. po atvirus fondus vaikščioti be kuprinių  ir krepšių;
20.3. tausoti Bibliotekos spaudinius ir kitą turtą, negadinti bibliotekos inventoriaus, o apie pastebėtus defektus ar gedimus pranešti bibliotekininkei;
20.4. nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos;
20.5. neišnešti spaudinių, elektroninių išteklių ir kitų dokumentų iš Bibliotekos patalpų be leidimo arba jei spaudiniai neįrašyti į skaitytojo formuliarą;
20.6. bibliotekos patalpose laikytis tylos, nevalgyti, negerti, netrukdyti dirbti skaitytojams ir bibliotekininkei;
20.7. bibliotekoje naudotis mobilaus ryšio telefonais tik su išjungtu garsu.
21. Skaitytojų atsakomybė:
21.1. praradęs arba sugadinęs spaudinį skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu;
21.2. pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka už knygas ir gauti apie tai patvirtinantį įrašą atsiskaitymo lapelyje;
21.3. darbuotojai atsiskaito nutraukę darbo sutartį mokykloje arba prieš kasmetines atostogas;
21.4. tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar kitaip pažeidęs naudojimosi biblioteka taisykles, skaitytojas gali būti įspėtas dėl netinkamo elgesio, pareikalauta atlyginti už sugadintą inventorių;
21.5. skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, terminuotai ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.

!Informacija atnaujinta: 2018 Bal 16, 11:08:03
Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:
Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt
1 pamoka
8:00-8:45
10
min
2 pamoka
8:55-9:40
15
min
3 pamoka
9:55-10:40
20
min
4 pamoka
11:00-11:45
20
min
5 pamoka
12:05-12:50
15
min
6 pamoka
13:05-13:50
10
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>